Κολοκοτρώνη 108
210 4125064
support@braillegreece.gr
braillegreece.gr
braillegreece.gr

Σημάνσεις

Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILLE ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΞΙΑ ENTRANCE RIGHT VBR102
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILLE ΕΙΣΟΔΟΣ ENTRANCE VBR101
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILLE ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ENTRANCE LEFT VBR103
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΡΑΜΠΑ RAMP VBR104
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΡΑΜΠΑ ΔΕΞΙΑ RAMP RIGHT VBR105
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΡΑΜΠΑ AΡΙΣΤΕΡΑ RAMP LEFT VBR106
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION VBR107
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΕΞΙΑ INFORMATION RIGHT VBR108
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ INFORMATION LEFT VBR109
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΥΠΟΔΟΧΗ RECEPTION VBR110
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΕΞΙΑ RECEPTION RIGHT VBR111
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ RECEPTION LEFT VBR112
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ELEVATOR VBR113
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΞΙΑ ELEVATOR RIGHT VBR114
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ELEVATOR LEFT VBR115
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ LIFT VBR116
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΔΕΞΙΑ LIFT RIGHT VBR117
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ LIFT LEFT VBR118
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC VBR119
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC ΔΕΞΙΑ RIGHT VBR120
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC ΑΡΙΣΤΕΡΑ LEFT VBR121
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ WC MEN WOMEN VBR122
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ WC MEN WOMEN LEFT VBR123
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΕΞΙΑ WC MEN WOMEN RIGHT VBR124
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ WC WOMEN VBR125
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ WC WOMEN LEFT VBR126
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΕΞΙΑ WC WOMEN RIGHT VBR127
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC ΑΝΔΡΩΝ WC MEN VBR128
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ WC MEN LEFT VBR129
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE WC ΑΝΔΡΩΝ ΔΕΞΙΑ WC MEN RIGHT VBR130
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΑΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ BABY CHANGE VBR131
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΑΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ BABY CHANGE LEFT VBR132
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΑΛΑΞΙΕΡΑ ΒΡΕΦΩΝ ΔΕΞΙΑ BABY CHANGE RIGHT VBR133
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΕΞΟΔΟΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΜΟΝΟ FIRE EXIT ONLY VBR134
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΕΞΟΔΟΣ ATTENTION NOT A EXIT VBR135
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣ DO NOT USE ELEVATORS IN CASE OF FIRE VBR136
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE DO NOT USE ELEVATORS IN CASE OF FIRE VBR137
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΕΞΟΔΟΣ ΔΕΞΙΑ EXIT RIGHT VBR138
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΕΞΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ EXITLEFT VBR139
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ EXIΤ RIGHT VBR140
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ EXIΤ LEFT VBR141
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE VOLUME CONTROL TELEPHONE VBR142
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE VOLUME CONTROL TELEPHONE LEFT VBR143
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE VOLUME CONTROL TELEPHONE RIGHT VBR144
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE TEXT CONTROL TELEPHONE VBR145
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE TEXT CONTROL TELEPHONE LEFT VBR146
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE TEXT CONTROL TELEPHONE RIGHT VBR147
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΤΗΛΕΦΩΝΟ TELEPHONE VBR148
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ TELEPHONE LEFT VBR149
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΕΞΙΑ TELEPHONE RIGHT VBR150
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΣΚΑΛΕΣ ΔΕΞΙΑ STAIRS RIGHT VBR151
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΣΚΑΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ STAIRS LEFT VBR152
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ STAIRS RIGHT RIGHT VBR153
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΣΚΑΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ STAIRS LEFT VBR154
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ FIRE EXTINGUISHER VBR155
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ FIRE EXTINGUISHER LEFT VBR156
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΔΕΞΙΑ FIRE EXTINGUISHER RIGHT VBR157
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΒΑR VBR158
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΒΑR RIGHT VBR159
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΒΑR LEFT VBR160
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE PARKING VBR161
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE PARKING RIGHT VBR162
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE PARKING LEFT VBR163
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE VBR164
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΔΕΞΙΑ RIGHT VBR165
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΑΡΙΣΤΕΡΑ LEFT VBR166
Σημάνσεις ΣΗΜΑ ΑΜΕΑ BRAILE ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ ΕΞΟΔΟΣ ATTENTION NOT A EXIT VBR135
braillegreece.gr